banner
ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์
ประกันภาคบังคับ

ประกันภัยรถยนต์   ฉบับเต็ม#

บริษัทประกันภัย

การทำประกันภัย เป็นการลดความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้ เราจึงต้องพึ่งพา บริษัทประกันภัย ที่จะมาลดความเสี่ยงในความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับเรา เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันภัย จะชดเชยความเสียหายทั้งหมดให้ หรือที่เรียกว่า ค่าสินไหม ตามความคุ้มครองที่เราตกลงไว้ในกรมธรรม์ แต่จะต้องเสียค่าเบี้ยประกันให้กับ บริษัทประกันภัย เป็นการตอบแทน

ประกันภัยรถยนต์ 

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com