นวกิจประกันภัย The Navakij Insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

นวกิจประกันภัย

นวกิจประกันภัย  เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 80 ปี

ปัจจุบัน  นวกิจประกันภัย  มีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 330 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 25-27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค 28 แห่ง

ในปี พ.ศ. 2536 จดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

ในปี พ.ศ. 2537   The A.M. Best Company แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการสำรวจและจัดอันดับ Best Financial Rating ให้  นวกิจประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีมาตรฐานสูงและได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นประจำปี 2537 จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

ในปี พ.ศ. 2540   พัฒนาด้านเทคโนโลยีทั้งระบบ Internet และ เชื่อมต่อระบบสัญญาณดาวเทียม

ในปี พ.ศ. 2546   บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น “บรรษัทภิบาลดีเด่น” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี พ.ศ. 2547   ประกันนวกิจ ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ประกันภัยสากล จำกัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
 
ในปี พ.ศ. 2548   บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น “บรรษัทภิบาลดีเด่น” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี พ.ศ. 2549    บริษัทได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท ไทยพาณิชย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด
ในปี พ.ศ. 2550     บริษัทเปิดสำนักงานบริการลูกค้า บริเวณชั้น 1 อาคารสาธรธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมให้บริการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น การแจ้งอุบัติเหตุ การรับเรื่องร้องเรียน การรับประกัน หรือกิจกรรมทางการตลาด

 นวกิจประกันภัย  เป็นบริษัทแรกในธุรกิจประกันวินาศภัย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพด้านสินค้าและบริการ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการร่วม (กกร.)ในปี พ.ศ. 2551
   บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งเดียว และเป็น 1 ใน 22 บริษัทที่มีคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ตามช่วงคะแนน 90 -100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2551 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 2 ปีซ้อน

ในปี พ.ศ. 2552    บริษัทลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ NIPPONKOA Insurance Co.,Ltd. เพื่อขยายตลาดการค้าใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และ การบริการที่ดียิ่งขึ้น

ประกันนวกิจ พร้อมให้บริการ Navakij Call Center 1748 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัยในการแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. พร้อมแจ้งทำประกันภัยผ่านบริการหมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เข้ารับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 และอันดับ 3 (ปี 2550-2551)

บริษัทได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Q-Mark ด้านการค้าและการบริการ ประจำปี 2552-2554 เพื่อยืนยันมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพจากคณะกรรมการร่วม อันได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี พ.ศ.  2553
  บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแลิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 นวกิจประกันภัย ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” 4 ปีซ้อน

บริษัทได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (คปภ.) ให้เข้ารับ รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2552

ในปี พ.ศ. 2554    บริษัทได้รับคะแนน “ดีมาก” ช่วงคะแนน 80-89 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 5

ในปี พ.ศ. 2555   ประกันนวกิจ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 6

ประกันนวกิจ ได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี พ.ศ. 2556
   บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 7

บริษัทได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ช่วงคะแนน 90-100 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในปี พ.ศ. 2557  เดือนกุมภาพันธ์ บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและถือหุ้นของบริษัท (ภายใต้ชื่อ NOMURA SECURITIES COMPANY LIMITED-CLIENT A/C) ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ได้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 3,000,000 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น และโยกย้ายงานประกันภัยที่เคยส่งให้กับบริษัทไปให้กับบริษัทประกันภัยอื่น เนื่องจากมีการควบรวมธุรกิจ ระหว่าง บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ จำกัด และ บริษัท สมโพธิ์ เจแปน จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทสามารดำเนินการจัดหางานประกันภัยจากแหล่งงานใหม่มาชดเชยงานที่ขาดหายไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยเพิ่มทุนจาก 300 ล้านบาท เป็น 310 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

ในปี พ.ศ. 2558   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเหุ้นปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 31 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลโดยเพิ่มทุนจาก 310 ล้านบาท เป็น 320 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

ในปี พ.ศ. 2559   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเหุ้นปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 32 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลโดยเพิ่มทุนจาก 320 ล้านบาท เป็น 330 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

นวกิจประกันภัย   ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. การรับประกันภัย

ธุรกิจหลักของ นวกิจประกันภัย คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  นวกิจประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยแบ่งเป็น
– การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่างๆ ของบริษัท สัดส่วนการรับประกันภัยโดยตรง เกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
– การรับประกันต่อและเอาประกันต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

2. การลงทุน

ประกันนวกิจ มีการบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือจากการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอันเป็นธุรกิจปกติไปลงทุน โดยประเภทการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามประกาศของ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยโดยบริษัทมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น และหน่วยลงทุนนวกิจประกันภัย  รางวัลเกียรติยศ

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550-2552
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550-2552 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน
รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจประกันที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงินความพึงพอใจในด้านการบริการประชาชน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนและสังคม

บรรษัทภิบาล ประจำปี 2549-2559
บรรษัทภิบาล เป็นโครงการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ IOD จัดขึ้นเพื่อจัดอันดับให้กับบริษัทจดทะเบียน มีเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ อันเป็นแหล่งข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ทำให้รายงานนี้เป็นรายงานที่สะท้อนมุมมองที่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบุคคลทั่วไปมีต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

Q-MARK ตราสัญลักษณ์แสดงคุณภาพ และจริยธรรมของธุรกิจยุคใหม่ ประจำปี 2550-2557
ประกันนวกิจ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสมาคมธนาคารไทย  ให้ได้รับตรา
สัญญลักษณ์ Q-Mark ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550-2557 เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า บริการเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

รางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2556
โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการให้บริการสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ E–Claim (ระบบสินไหมอัตโนมัติ) และมีมาตรฐานการให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

IEP AWARD (Insurance Evaluation Program) ประจำปี 2555-2558
IEP AWARD (Insurance Evaluation Program) คือรางวัลประกาศเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยใน “โครงการประกันภัยชั้นหนึ่ง โตโยต้า แคร์” ที่มีผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และการให้บริการที่ดีเยี่ยม จากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุก 6 เดือน

นวกิจประกันภัย Center โทร. 1748   เพื่อความสะดวกในการแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการข้อมูล คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัย

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com