บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

บริษัทกลาง 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เพราะในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่แตกต่างกัน

ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทกลาง เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 60 บริษัท

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้รับรางวัลเกียรติยศ  

1. บ.กลาง ฯ ได้รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย ประจำปี 2547

2. รางวัลบริษัทประกันภัยผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2547-2548  และรางวัลบริษัทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนด้านประกันภัย ประจำปี 2549  จากกรมการประกันภัย

3. บริษัทกลาง ฯ ได้รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ที่มีผลงานในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2549   จากคณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ


4.รางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 9 ประเภท องค์กรดีเด่น ด้านส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2550 จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ตามมาตรฐานของประเทศไทย (NAC) และมาตรฐานของประเทศอังกฤษ (UKAS)จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551

6.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


7.โล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นองค์กรภาคธุรกิจเอกชนด้านส่งเสริมอาชีพคนพิการ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2552จากหอการค้าไทย และ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

8.บริษัทกลาง ได้รางวัลสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประจำปี 2553 (รายการ โครม…..เปลี่ยนชีวิต)ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

9.บ.กลาง ฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประเภทหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2553จากคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (อปส.)


10.ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ตามมาตรฐานของประเทศไทย (NAC) และมาตรฐานของประเทศอังกฤษ (UKAS)จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553

11.บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 1ประจำปี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

12.รางวัล “Prime Minister Road Safety Awards” ประเภทองค์กรดีเด่น ด้าน Road Safety User behavior Helmet  การเพิ่มสมรรถนะรถและผู้ขับขี่  เนื่องในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน        ครั้งที่ 10 “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ” (Time For Action) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


13.โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร”  ตามโครงการถวายปณิธานล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

14.บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น “องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่คนพิการประจำปี 2555”  จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

15.รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์”(Taxpayers Recognition Award)ประจำปี 2555 จากกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง


16.บริษัทกลาง ฯ ได้รางวัล “บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น” อันดับ 3 ประจำปี 2555      จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

17.มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2005 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ จากบริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556

18.รางวัล ICT Best Practice Awards 2014


19.บ.กลาง ได้รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2556

20.รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

21.โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center ดีเด่น)

22.ล่าสุด บริษัทกลาง ฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2557

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com