บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

บริษัทกลาง ฯ มีชื่อเต็มๆว่า บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นบริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เพราะในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่แตกต่างกัน