บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ในปี พ.ศ.2482  รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยาม เป็น ประเทศไทย บริษัทฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น   “บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด”  และได้รับพระราชทานตราตั้งจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในปีเดียวกันนั้นเอง