บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

สหมงคลประกันภัย

สหมงคลประกันภัย  เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าข้าวสารและพืชผลทางการเกษตรดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะรอ การส่งออก  ต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภัยจึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้่ชื่อ “บริษัท สหมงคลประกันภัย และคลังสินค้า จำกัด” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท  ต่อมาในปี 2510 บริษัทได้หันมาเน้นการดำเนินธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียว โดยทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  บริษัท สหมงคลประกันภัย ซึ่งหมายความว่า “โชคดีมัชัยด้ัวยความร่ำรวยและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์”

การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 62 ปี

สหมงคลประกันภัย มีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใสและนโยบายการให้บริการด้วยความซื่อตรงเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ บริษัท สหมงคลประกันภัย  เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดไป

ก้าวย่างทางธุรกิจ สหมงคลประกันภัย

–   พ.ศ. 2494   จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในชื่อ บริษัท สหมงคลประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด

–   พ.ศ. 2510   เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด

–   พ.ศ. 2536   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท จำกัด

–   พ.ศ. 2541   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท จำกัด

–   พ.ศ. 2546   เปิดที่ทำการสาขาเชียงใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า

–   พ.ศ. 2547   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท

–   พ.ศ. 2549   เปิดที่ทำการสาขารัชดาภิเษก และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย

–   พ.ศ. 2550   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท

–   พ.ศ. 2552   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงทางการเงิน

–   พ.ศ. 2555   ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 19               กันยายน 2555

 

วิสัยทัศน์

” เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

พันธกิจ

–    มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพงานรับประกัน งานบริการ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

–    บริหารจัดการด้านสินไหมด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด

–    ให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยง มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดี

–    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ การจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาองค์กร

–    พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

           ธุรกิจประกันภัยแข็งแกร่ง “ สหมงคลประกันภัย มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงถึงร้อยละ 581.03”  สูงกว่าที่ คปภ.กำหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไว้ที่เพียงร้อยละ 140

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์โดยเนื้อหาข่าวได้มีการแบ่งเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่มีเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ กลุ่มบริษัทที่ต้องระวังเป็นพิเศษ กลุ่มบริษัทที่ต้องระวัง และกลุ่มบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการใช้เพียงข้อมูลทุนจดทะเบียนปี 2556 ของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ  ไม่ใช่ข้อมูลเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามที่ได้ระบุไว้ในเนื้อข่าว จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลและสถานะของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

สมาคมประกันวินาศภัยไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ทำการชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเชื่อมั่นให้กับบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ซึ่งความจริงแล้วสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital)  และได้กำหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไว้ที่ร้อยละ 140 โดยขณะนี้บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทผ่านเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด และมีอัตราส่วนความเพียงพอขอเงินกองทุนเฉลี่ยที่ร้อยละ 306

สำหรับ บริษัท สหมงคลประกันภัย  มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 ที่ร้อยละ 581.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจประกันวินาศภัยอีกด้วย ดังนั้นลูกค้าผู้เอาประกันภัยจึงมั่นใจได้เป็นอย่างดีว่าบริษัทสหมงคลประกันภัยฯ เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท สหมงคลประกันภัย

    สหมงคลประกันภัย ได้รับ “รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยมีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2557” ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

                  โดยรางวัลนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งบริษัทสหมงคลประกันภัยฯ ได้เป็น 1 ใน 3 ของบริษัทประกันวินาศภัยทีได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2557

สหมงคลประกันภัย ได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

คุณบัญชาการ เพียรเสถียรกุล กรรมการบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะที่บริษัทฯได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบด้านการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท สหมงคลประกันภัย เป็น 1 ใน 19 บริษัทประกันวินาศภัย ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบสินไหมอัตโนมัติ E-Claim

คุณบัญชาการ เพียรเสถียรกุล กรรมการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim)  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณว่าบริษัทได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนดการปฏิบัติงานผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) จากท่านเลขาธิการ คปภ. นายประเวช องอาจสิทธิกุล ในงาน E-Claim Awards ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

โดย สหมงคลประกันภัย เป็น 1 ใน 19 บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการใช้งานระบบ E-Claim ยอดเยี่ยม ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการให้บริการผ่านระบบ E-Claim และ ตราสัญลักษณ์ E-Claim

ระบบ E-Claim เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแจ้งข้อมูลผู้ประสบภัยและข้อมูลการรักษาพยาบาล รวมถึงเอกสารหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล มูลนิธิ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำการแจ้งข้อมูลผู้ประสบภัยไปยังบริษัทประกันภัย และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อดำเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลได้ทันที ทำให้ผู้ประสบภัยไม่ต้องจ่ายหรือสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com