สินทรัพย์ประกันภัย Assets Insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัย จะเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เอาประกันภัยด้วยหลักสุจริตอย่างยิ่งในวิชาชีพ

สินทรัพย์ประกันภัย เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้เริ่มดำเนินของธุรกิจในแวดวงการประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท

พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2539 เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 120 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่ม ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และการบริการโดยมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งระบบ

พ.ศ. 2543 เพื่อก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ ค.ศ. 2000 วางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้วย internet และเชิญผู้มีประสบการณ์ด้านการประกันวินาศภัยมาร่วมบริหารงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วย

พ.ศ. 2545 ดำเนินการปรับโครงสร้างมีการปรับเปลี่ยนผู้ถือ หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท อันแสดงให้เห็นถึงความ มั่นคง ในการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการ แข่งขันและทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคง ตลอดไป พร้อมนโยบายสาขาภูมิภาคทั่วปรเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อการ บริการที่ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม ความ แข็งแกร่ง รองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี

พ.ศ. 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท เพื่อรองรับ การเปิดการค้าเสรี และสนองนโยบายกรมการประกันภัย

6 กรกฎาคม 2555 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จํากัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้เอา ประกันภัย รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์

20 สิงหาคม 2554  สินทรัพย์ประกันภัย ได้รับรอง ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบ แสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงาน และการบริการที่มีคุณภาพ และ มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับอย่างแท้จริง

พ.ศ. 2556 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 510 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

พ.ศ. 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 590 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 560 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

27 เมษายน พ.ศ. 2560 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ขายหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

วิสัยทัศน์ของบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัย จะเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย บนพื้นฐานความรับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้เอาประกันภัยทุกระดับด้วยหลักสุจริตอย่างยิ่งในวิชาชีพ

พันธกิจของบริษัท ประกันสินทรัพย์

เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอม รับและเชื่อถือจากสังคมในด้านการรับประกันวินาศภัยและกรมธรรม์ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความพึงพอใจสูงสุด

สินทรัพย์ประกัน แจ้งอุบัติเหตุโทร : 0-2792-5500

แผนงานและนโยบาย

  1. การดำเนินงานที่มั่นคง ความพึงพอใจของลูกค้าคือ ความสำเร็จของ สินทรัพย์ประกันภัย สร้างความมั่นใจใน บริการเพื่อมอบแด่ลูกค้าทุกระดับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
  2. การบริหารงานที่เชื่อถือได้ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายในให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงความคล้องตัวในการ ปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างรวดเร็วและ ถูกต้องมาก ยิ่งขึ้น
  3. การบริการมาตรฐาน ISO  ประกันสินทรัพย์ ได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกระดับ ด้วยการบริการคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทุกระบบงาน
  4. การประชาสัมพันธ์รูปโฉมใหม่ที่เน้นบทบาทเชิงรุกด้วยการตั้งทีม ลูกค้าสัมพันธ์สำหรับเป็นศูนย์ ข้อมูลทางโทรศัพท์แบบครบวงจร (Call Center 1729)

สินทรัพย์ประกันภัยดีไหม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการ บริหารงานและ การให้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทฯ เลือกนำมาใช้และผ่านการ รับรองทั้งองค์กรโดยได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 จากความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับแสดงให้เห็นถึงระบบการดำเนินงานและการให้บริการของ  สินทรัพย์ประกันภัย ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและมุ่งเน้นตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com