บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

กรุงไทยพานิชประกันภัย 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496 ในนาม บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด  โดยการนำของ พลจัตวาประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะจดทะเบียน

ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (องค์การ ร.ส.พ.) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เป็นบริษัทประกันภัยที่ให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ตกลงร่วมทุนกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือได้ว่าเป็นธนาคารไทยที่มีชื่อเสียงด้านความมั่นคงเป็นอันดับต้นของประเทศ โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

ปี พ.ศ. 2550  ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 110 ล้านบาท โดยมี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 45 จนถึงปัจจุบัน   ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนในชื่อ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย

       – กรุงไทยประกันรถยนต์

       – ประกันภัยการเดินทาง

       – ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

       – ประกันอัคคีภัย

       – ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รางวัลเกียรติยศ

  • กรุงไทยพานิชประกันภัย ได้รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2558จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  • รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2557 และ 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  • รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2556 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2551 และ 2553-2554จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  • รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นรางวัลชมเชย ประจำปี 2547 – 2549 จากกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

กรุงไทยพานิชประกันภัยดีไหม

– มีความน่าเชื่อด้านการเงิน เพราะมี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้น 45% ด้วย

– มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 110 ล้านบาท

กรุงไทยพานิชประกันภัย ก็เป็นบริษัทที่ใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองไทย  แต่ก่อนจะทำประกันภัยทุกครั้งต้องดูข้อมูลหลายๆอย่างประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ทุนประกัน รางวัลรับรอง ข้อดี-ข้อเสีย ซึ่งอาจดูได้จาก pantip มาประกอบการตัดสินใจ 

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com