การแก้ไขรายการใบขับขี่ คนต่างด้าวทำได้หรือไม่

ใบขับขี่

ใบขับขี่ กับการแก้ไขรายการนั้น ให้ดำเนินการในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีการแก้ไขหรือเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ วัน เดือน ปีเกิด หรือภูมิลำเนาหรือถื่นที่อยู่ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตินั้น และประสงค์จะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาติขับรถ

การแก้ไขรายการในใบขับขี่

ให้เพื่อนๆทำการยื่นคำขอตามแบบที่กรมขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

  1. ใบขับขี่ หรือ ใบแทน
  2. สำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานประกอบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
  3. รูปถ่ายขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป และขนาด 5 x 6.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกและ แว่นตาดำ เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

กรณีขอดำเนินการภายหลังจากได้รับใบขับขี่หรือใบแทนมาแล้วเกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรของผู้ยื่นคำขอ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งมิใช่เป็นการเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร แล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย

เมื่อได้รับคำขอแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบหลักฐานเมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมคำขอ และค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาติ
  2. จัดทำต้นขั้วและใบอนุญาตขับรถเสนอนายทะเบียนลงนามและให้เก็บใบขับขี่ฉบับเดิมไว้ด้วย
  3. จ่ายใบอนุญาติ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆ การแก้ไขรายการ ใบขับขี่ นั้นไม่ยากอย่างที่คิดกันไว้เลยใช่มั้ยครับแค่เพื่อนๆเตรียมเอกสารเซ็นมาให้ครบถ้วนเรียบร้อย ก็จะทำให้การแก้ไขรายการใบขับขี่สะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับในบทความต่อไปผมจะมาพูดถึง การออกใบแทนใบขับขี่กันครับ เพื่อนๆสามารถติดตามอ่านข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรถหรือบทความต่างๆได้ที่นี่เลยครับ

เรียบเรียงโดย https://iplaynew.com