การจดทะเบียนรถยนต์ใช้ก๊าซ NGV/CNG และ LPG

การจดทะเบียนรถยนต์ใช้ก๊าซ NGV/CNG และ LPG

หากรถของคุณได้หันมาติดตั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ก๊าซ ไม่ว่าจะเป็น NGV CNG หรือ LPG สิ่งสำคัญที่คุณจะต้องดำเนินการ คือการแจ้งต่อสำนักงานขนส่ง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนประเภทของรถยนต์ วิธีการก็ง่ายเพียงจัดเตรียมเอกสารแล้วยื่นต่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จดทะเบียนรถ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมและดำเนินการเปลี่ยนประเภทรถยนต์ให้เสร็จสรรพ

 

 

เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง

 1. ใบรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถใช้ก๊าซ ลงนามโดยวิศวกรผู้ตรวจ ฉบับจริง ได้จากผู้ประกอบการที่ทำการติดตั้งก๊าซ
 2. สำเนาใบ กว. (คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) รับรองสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม ควบคุมของวิศวกรผู้ตรวจ ลงนามโดยประธาน และนายทะเบียน กว ได้จากผู้ประกอบการที่ทำการติดตั้งการ์ด
 3. สำเนาใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรควบคุม ลงนามโดยเลขาธิการ สภาวิศวกร ได้จากผู้ประกอบการ ที่ทำการติดตั้งก๊าซ
 4. สำเนาใบนายทะเบียน ทั่วราชอาณาจักรตาม พรบ รถยนต์ พ.ศ.2522 เห็นชอบให้วิศวกรผู้ตรวจ เป็นผู้ตรวจและทดสอบ ถังก๊าซรถยนต์ ลงนามโดยนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ได้จากผู้ประกอบการที่ทำการติดตั้งก๊าซ
 5. สำเนาใบนายทะเบียน ทั่วราชอาณาจักรตาม พรบ รถยนต์ พ.ศ.2522 เห็นชอบให้วิศวกรผู้ตรวจ เป็นผู้ตรวจและทดสอบ การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ลงนามโดยนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร ได้จากผู้ประกอบการที่ทำการติดตั้งก๊าซ
 6. บัตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบแดงสำหรับติดหน้ารถ พิมพ์คำว่า รถใช้ก๊าซ ด้านหน้ามีข้อความระบุ ทะเบียนรถหมายเลขถังก๊าซ วันตรวจทดสอบ รายชื่อวิศวกรผู้ตรวจ พร้อมลายเซ็นกำกับ ด้านหลังมีข้อความคำเตือนให้ตรวจสอบการติดตั้ง และอุปกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ได้จากผู้ประกอบการที่ ทำการติดตั้งก๊าซ
 7. สำเนาบัตรรับประกันสินค้า จากบริษัทผู้ติดตั้ง มีข้อความระบุรายละเอียด ชุดอุปกรณ์แก๊สและถังแก๊ส พร้อมหมายเลขที่ติดอยู่ รายละเอียดทั่วไป ของรถที่ติดตั้ง วันรับและสิ้นสุดการประกัน เอกสารนี้ถ้ามีก็ให้นำไปยื่นด้วย
 8. สำเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้ติดตั้ง
 9. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของรถ
 10. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
 11. สมุดใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง

สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับเพื่อนๆ เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อรับรองว่า สําเนาถูกต้อง ทั้งในส่วนเอกสารของวิศวกร และของผู้ขับขี่เอง

https://iplaynew.com