ชับบ์สามัคคีประกันภัย chubb insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ชับบ์สามัคคีประกันภัย

สามัคคี ประกันภัย  ก่อตั้งเมื่อเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2490  พระยามานวราชเสวีได้ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้น ภายใต้ชื่อ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด 

ต่อมาเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 – บริษัท สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทของ ชับบ์ประกันภัย ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) จากการเข้าซื้อ กิจการของ The Chubb Corporation โดย ACE Limited ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

จุดเด่นของบริษัท  chubb

ปี 2544 บริษัท chubb insurance ประสบผลสำเร็จในการยื่นขอรับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการประกันภัยรถยนต์ และในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัท chubb insurance ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 9002 ครบทุกระบบในองค์กร

ในประเทศไทย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันภัยแก่ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึงลูกค้าองค์กรที่มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กร/ธุรกิจ เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ให้บริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเป็นความชำนาญพิเศษของเราอีกด้วย

chubb เป็นบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้นำในธุรกิจ ล้วนมาจากการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงิน บริษัทชั้นนำและลูกค้า ซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่ชับบ์มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเป็นอย่างดี

ชับบ์สามัคคีประกันภัย  วัฒนธรรมองค์กร

  – ชับบ์สามัคคีประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัย

  – เราบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัย

  – chubb insurance จะไม่ยอมลดมาตรฐานทางวินัยในการรับประกันภัยเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

  – เราตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเป็นหลัก

  – เราดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัย

  – เราพร้อมเผชิญความเสี่ยงหากเรามีความเข้าใจในความเสี่ยงนั้นๆ อย่างถ่องแท้และสามารถสร้างผลตอบแทนที่        สามารถยอมรับได้

  – เราปกป้องงบดุลของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย และสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

  – chubb มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แต่เรายังคงประพฤติตนเฉกเช่นบริษัทขนาดเล็ก

  – เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา

  – เราบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและแน่นแฟ้น

  – เราทุ่มเทในการให้บริการที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแบรนด์ ชับบ์สามัคคีประกันภัย ของเรา

  – chubb ยึดถือว่าการประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรมสูง

  – เรามีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคตของเรา

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com