บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

บริษัท ไทยประกันภัย

ประวัติบริษัท และความเป็นมา

บริษัท ไทยประกันภัย  ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ด้วยทรงเล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น  เพื่อให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อ    ให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย อย่างเต็มที่ บริษัท ไทยประกัน จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการ

ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2481 ภายใต้ชื่อ “บริษัท สยามประกันภัย จำกัด” ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิดนับ   เป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น

ในปี พ.ศ.2482  รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยาม เป็น ประเทศไทย บริษัทฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น   “บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด”  และได้รับพระราชทานตราตั้งจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในปีเดียวกันนั้นเอง

ในปี พ.ศ.2519 บริษัท ไทยประกัน ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2536

ในปีพ.ศ.2546 บริษัท ไทยประกันภัย ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award จาก SET Award 2003  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2554  บริษัท ไทยประกัน ได้รับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2553 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปัจจุบัน บริษัท ไทยประกันภัย  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต       เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โทร. 0-2613-0100   โทรสาร. 0-2652-2870-2   E-mail : [email protected]

แจ้งอุบัติเหตุ โทร. 02-115-8888  หรือ Call Center 1938

และมีสาขา 13 แห่งในจังหวัด ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม  อุดรธานี นครสวรรค์ หาดใหญ่  สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต และอยุธยา

วิสัยทัศน์ (Vision)

” เราจะเป็นบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุด “

ภารกิจ (Mission)

” มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และจริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท “

 

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยประกันภัย

ผลิตภัณฑ์บุคคล ไทยประกันภัยรถยนต์ 

– ประกันภัยรถยนต์ประเภท1

– ประกันภัยรถยนต์ประเภท2 และ2+

– ไทยประกันรถยนต์ ประเภท3และ3+

– ประกันอุบัติเหตุไทยประกัน

ผลิตภัณฑ์ขององค์กร

– ประกันภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย

รางวัลเกียรติยศ บริษัท ไทยประกัน

บริษัท ไทยประกันภัย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2553

ด้วยสำนักงานคปภ. ได้จัดทำโครงการประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี 2553 เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจ ประกันภัยและผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภัย โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงาน ดีเด่นประจำปี 2553 ปรากฏว่า บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ”รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2553 “

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com