ประกันชั้น2+

ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเกิดการชนกับพาหนะทางบก

วงเงินคุ้มครอง : 150,000 บาท

ความเสียหายต่อชีวิตและการบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอก

วงเงินคุ้มครอง : สูงสุด 1,000,000 บาท/คนหรือไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

วงเงินคุ้มครอง : สูงสุด 2,500,000 บาท

รถยนต์ไฟไหม้

วงเงินคุ้มครอง : สูงสุด 150,000 บาท

รถโดนขโมย

วงเงินคุ้มครอง : สูงสุด150,000 บาท

รถเสียหายจากภัยธรรมชาติ

วงเงินคุ้มครอง : สูงสุด 150,000 บาท