รถสูญหาย ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายชดใช้ให้เมื่อใด เรามีคำตอบสำหรับทุกๆคำถาม

บทความรถยนต์
รถหายทำยังไงดี แล้วประกันภัยรถยนต์ จะรับผิดชอบหรือไม่

รถสูญหาย ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายชดใช้ให้เมื่อใด

ในปัจจุบันปัญหารถหายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งด้วยปัญหาดังกล่าวนี้จึงทำให้ผู้ใช้รถจำนวนมากหันมาให้ความสนใจในการทำประกันภัยรถยนต์มากยิ่งขึ้น  เพื่อหวังว่าจะสามารถช่วยได้เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น   เชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยว่า เมื่อเกิดปัญหานี้รถสูญหายทาง บริษัทประกันภัยรถยนต์  จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในเมื่อไร  นานไหม  แล้วจะมีปัญหาและโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินหรือไม่  วันนี้เรามีคำตอบเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

โดยภายใต้ความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่มีหน้าที่ในการควบคุมบริษัทประกันภัยรถยนต์ในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถหาย ตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์ประกาศในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันของบริษัทประกันวินาศภัย ดังนี้  ในการกระทำหรือการปฏิบัติใดๆของบริษัทที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

  • ให้ทางบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่รถยนต์คันที่เอาหรือทำ ประกันภัยรถยนต์ ไว้เกิดการสูญหาย ทางผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทาง บริษัทประกันภัยรถยนต์ได้  ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการมีดังต่อไปนี้  ให้ทำการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน  เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์แล้ว หลังจากนั้นทางบริษัทจะต้องดำเนินชดใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน  15  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทางผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
  • ให้ทางบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่มีพฤติกรรมหรือเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์  ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป จากนั้นทางบริษัทก็จะได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้กรมการประกันภัยทราบแล้ว แต่ทั้งนี้ทางบริษัทจะต้องดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45  นับจากวันที่เกิดการสูญหาย เว้นในกรณีที่ยังมีการดำเนินคดีอาญากับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์รายนั้นอยู่

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  เมื่อเกิดกรณีรถเกิดการสูญหายทาง บริษัทประกันภัยรถยนต์ จะต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่พนักงานสอบสวนได้ทำการรับคำร้องทุกข์   เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า  การสูญหายหายของรถนั้นเกิดขึ้นจากการทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์   ในกรณีนี้จะต้องจ่ายค่าเงินค่าสินไหมทดแทนภายใน 45 วัน    โดยหากทาง บริษัทประกันภัยรถยนต์ไม่ยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้กำหนดเอาไว้

ถือว่าบริษัทประกันภัยรถยนต์ ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ก็สามารถที่จะลงโทษบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตของทางบริษัทและเรียกเก็บค่าปรับกับบริษัทประกันภัยรถยนต์  เพราะฉะนั้นแล้วหากทำประกันภัยรถยนต์ในกรณีที่เกิดการสูญหาย    ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์รถสูญหายเกิดขึ้นจริง  ทางผู้เอาประกันภัยรถยนต์ที่เกิดเหตุรถสูญหายสามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้ภายในอย่างช้าไม่เกิน 45 วัน