สินมั่นคงประกันภัย บริษัทประกันภัยที่ดีที่ติดอันดับ Top 5 ของประเทศไทย

สินมั่นคงประกันภัย

ประวัติความเป็นมา

สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด 

ประกันสินมั่นคง ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่

ประกันรถยนต์สินมั่นคง  ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัท สินมั่นคง ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบัน สินมั่นคงประกัน มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทและเมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุนตามประกาศนายทะเบียน เรื่องการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามระดับความเสี่ยงลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ได้กำหนดว่าบริษัทฯจะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140

สำหรับข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556 สินมั่นคงประกันภัย มีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ 545.39 และบริษัท  ประกันสินมั่นคง ยังคงมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่า ที่กฏหมายกำหนดเป็น จำนวนถึง 3,582.86 ล้านบาท ถือเป็นเงินกองทุนส่วนเกินซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักและเป็นบริษัทฯแรก ที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทประกันภัย ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด

 การแจงการเกิดเหตุ  เคลม ประกัน สิน มั่นคง รถ

       – เบอร์โทรสินมั่นคง  02-378-7029  Call center เบอรโทร 1596

       – รอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ภายใน20 นาทีหากเกิน 20 นาที บริษัทฯจะชดเชยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลมูลคา 100,000 บาทฟรี

       – เมื่อพนักงานตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสร็จ จะออกใบเคลมให้

      –  ผูเอาประกันภัย นําใบเคลมใหอูเพื่อดําเนินการซอม

 

ปี  2534  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2537   สินมั่นคงประกัน จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด

ปี 2540  ท่านกรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และสมาคม สหประชาชาติ ในฐานะที่นำองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ มีการจัดวางโครงสร้างและแบบแผนในการพัฒนา บุคลากรที่ดี มีแนวทางในการบริหารและให้บริการที่ดี

ปี 2546  บริษัท สินมั่นคง เปิดตัวโครงการประกันอุบัติเหตุเอื้อสุข  ,ได้ทดลองและทดสอบโครงการ SMK SPEED GUARANTEE 1 และ 2 ตามสาขาภูมิภาค,ขยายการใช้กล้องดิจิตอลสำหรับงานด้านตรวจสอบอุบัติเหตุไปยังสาขาภูมิภาค

ปี 2547  สินมั่นคงประกันภัย ขยายตลาดในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การประกันภัยอิสรภาพ ,ได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทน  ,ขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำด้านบริการและนวัตกรรมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ”

 

สินมั่นคงประกันภัย จุดเด่น

ปี 2543  ประกันสินมั่นคง เป็นรายแรกที่มีศูนย์ Call Center 1596 เบอร์เดียวทั่วไทย ที่ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องอุบัติเหตุ และการทำประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหน อำเภอใดก็ตาม

ปี 2545 เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันเวลาเดินทางถึงที่เกิดเหตุภายใน25 นาที ชื่อโครงการคือ SMK SPEED GUARANTEE 1

ปี 2549 มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นครั้งแรก โดยเน้นคุณค่าของ Brand ในสโลแกนว่า “มาเร็ว เคลมเร็ว ซ่อมเร็ว” เริ่มทดลองทำตลาดผ่านช่องทาง Telemarketing โดยเริ่มจาก การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น กรมธรรม์

ปี 2551   ขยายตลาดประกันภัยมะเร็ง โดยกรมธรรม์ของบริษัท สินมั่นคงประกัน มีจุดเด่นที่บริษัทฯให้ความคุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติ จนถึงอายุ 65 ปี และหากเลือกทำประกันแบบครอบครัว บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1 – 22 ปีที่ยังไม่ได้สมรสฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร

ปี 2552 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันตามไมล์ เป็นประกันประเภท 1 เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถน้อย โดยใช้รถยนต์ไม่เกิน 70 กิโลเมตร/วัน หรือ เฉลี่ย 25,550 กิโลเมตร/ปี

      บริษัท สินมั่นคง เป็น 1 ใน 15 สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นสถาบันจัดอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อรองรับและพัฒนายกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย โดยบริษัทฯได้จัดอบรมตัวแทนของบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 55 ครั้ง ทั่วประเทศ มีตัวแทนผ่านการอบรมและได้รับการรับรองผ่านการอบรมจากบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 2,292 คน

ปี 2554 ประกันสินมั่นคง ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันสุขภาพ(ตามฟิต) เป็นประกันสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมให้คนได้ออกกำลังกาย ยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งฟิตมาก ยิ่งลดมาก บริษัทฯมีส่วนลดเบี้ยให้กับลูกค้าสูงสุด 15% ทันที

 

รางวัลเกียรติยศ  ประกันสินมั่นคง

ในปี2540 ท่านกรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และสมาคมสหประชาชาติ ในฐานะที่นำองค์กรสู้ความเป็นผู้นำธุรกิจ มีแบแผนพัฒนาบุคคลกรที่ดี มีแนวทางในการบริหารและให้บริการที่ดี

พ.ศ. 2552  สินมั่นคงประกันภัย เป็นเพียงบริษัทประกันภัย 1 ใน 15 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ให้สามารถจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตัวแทน เพื่อรองรับและพัฒนามาตรฐานการบริการ

ปี 2555 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ เพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันของธุรกิจซึ่งทำให้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2555 ประเภท บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับคัดเลือกจากจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 64 บริษัท ซึ่งพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สินมั่นคงประกันภัยดีไหม

จุดเด่นของ  ประกันรถยนต์สินมั่นคง อยู่ที่การซ่อมอู่ เพราะบริการดีมาก ไม่จุกจิก จนหลายคนติดใจ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย  เปิดสาขาและสาขาย่อยเพิ่มอีก 17 สาขา รวมมีทั้งสิ้น 171 สาขา สามารถให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com