บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

อินทรประกันภัย

บริษัทประกันภัย อินทรประกันภัย ดำเนินกิจการรับประกันวินาศภัย บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2492 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ประกันภัยนิรภัย จำกัด ต่อมาในปี 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด” โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่เป็นเจ้าของบริษัทอินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต้องการให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าทั้งสองบริษัทอยู่ในเครือเดียวกัน

ในปี 2531 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งสำคัญ ผู้ถือหุ้นใหม่ประกอบด้วยธนาคารมหานครจำกัด บริษัท ที.ซี.ซี. ธุรกิจ จำกัด ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อีกหลายบริษัท ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ได้พัฒนาระบบการบริหารงานและเสริมสร้างความมั่นคงของฐานการเงินแก่บริษัทโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 50 ล้านบาท เป็น 75 ล้านบาท

ในปี 2533 โดยการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลังจากผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้รับหุ้นสามัญทั้งสิ้นของบริษัทในขณะนั้น จำนวน 7.5 ล้านหุ้น เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2534

ต่อมาในปี 2535 บริษัท อินทรประกันภัย ได้มีการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งจาก 75 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับเสี่ยงภัยสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของบริษัท อินทร ประกันภัย นอกจากนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นหลายราย โดยเฉพาะธนาคารมหานครได้สนับสนุนในด้านงานประกันภัยแก่บริษัทอย่างดียิ่งตลอดมา จนกระทั่งธนาคารมหานครถูกรวมกิจการเข้ากับธนาคารกรุงไทยในปลายปี 2541

เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อินทรประกันภัย ได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทจาก “บริษัทจำกัด” เป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย\” เป็น “อินทรประกันภัย” ในคราวเดียวกันด้วย โดยเหตุผลสำคัญของการเปลี่ยนชื่อก็คือ ต้องการให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างถูกต้องเกี่ยวกับประเภทธุรกิจที่บริษัทดำเนินการว่า เป็นธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่ใช่ประกันชีวิตตามที่เคยเข้าใจ จากชื่อของบริษัทที่เคยมีคำว่า “ไลฟ์” (Life) อยู่ด้วย

รวมทั้งจะได้ทราบว่าเป็นคนละบริษัทกับ บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทพี่บริษัทน้องกับบริษัทด้วย การเปลี่ยนชื่อและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็น “บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ได้จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการค้าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 ตามทะเบียนเลขที่ บมจ. 286 และมีผลสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2537

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )

มุ่งเป็นสถาบันประกันวินาศภัยครบวงจรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ ( Mission ) 

  • พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม

สโลแกน อินทรประกันภัย  : “วางใจเมื่อเรียกใช้ อุ่นใจเมื่อมีภัย “

แจ้งอุบัติเหตุ โทร. 02-642-5353 หรือ โทร.088-819-9910

บริการของเรา

–  การประกันอัคคีภัย

–  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

–  การประกันภัยรถยนต์

– การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รางวัลเกียรติ

 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการไว้วางใจจาก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) ให้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกับสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของ กฟผ. โดยได้ร่วมกันลงนามสัญญาการรับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

อินทรประกันภัย ได้รับการไว้วางใจ เป็นปีที่ 2 ให้บริการความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ แก่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยคุณนิพนธ์ บรรณวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ลงนาม ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com