เทเวศประกันภัย บริษัทประกันภัยของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เทเวศประกันภัย

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 โดยมีพนักงานเพียง 5 คน ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท

ก่อจะมาเป็น  เทเวศประกันภัย   ในปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลังต้องรับภาระจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยองค์การต่าง ๆ ของรัฐบาลให้แก่บริษัทประกันภัยปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าจะรับการแก้ไข โดยให้หน่วยงานของรัฐบาลจัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมาเสียเอง ดังนั้น นายวิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยนั้น จึงได้แจ้งนโยบายพิเศษให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดตั้งบริษัท ประกันภัยขึ้นมา โดยเจตนารมย์ที่แจ้งเป็นวัตถุประสงค์ไว้ในการประชุม “คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ครั้งที่ 9/2489 วันที่ 16 กันยายน 2489 ว่า

“เพื่อรัฐบาลจะได้ประกันภัยองค์การของรัฐบาลไว้กับบริษัทนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งขององค์การรัฐบาล ก็จะเป็นการช่วยรายจ่ายของรัฐบาลได้อย่างมากส่วนหนึ่ง”

อีก 28 วันต่อมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2489 นายวิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยตามนโยบายพิเศษที่ได้ให้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไว้แล้ว และให้การรับรองชื่อ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด  ตามที่นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นผู้เสนอ

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัท เทเวศประกันภัย ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของ ภัย สำหรับ ประกันรถยนต์เทเวศ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532

เทเวศประกันภัย เบอร์โทร  0-2670-4444

างวัลเกียรติยศ  เทเวศประกันภัย

เทเวศประกันภัย  รับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

นายอำนาจ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จากการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

เทเวศประกันภัย  รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ป.ป.ช.

นายอำนาจ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับรางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส” ประจำปี 2555 [NACC Integrity Award 2012] จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ป.ป.ช.] ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง โปร่งใส มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม

เทเวศประกันภัย รับรางวัลยอดขายกรมธรรม์สูงสุด ประจำปี 2555

นายสันติ เอี่ยมวุฒิปรีชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจประกันภัย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณรางวัลยอดขายกรมธรรม์สูงสุด ประจำปี 2555 จากนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในงาน Best agent of the year 2012 พร้อมกันนี้ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และขอบคุณตัวแทนเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2555 ด้วย ณ โรงแรมบางกอกชฎา [7 ธันวาคม 2555]

เทเวศประกันภัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “องค์กรภาคธุรกิจดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ”

นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด [มหาชน] รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “องค์กรภาคธุรกิจดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ” จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี โดยรางวัลดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณามอบให้จากกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาทางกายภาพ และการส่งเสริมอาชีพบุคคลที่มีความต้องการพิเศษมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ [13 ธันวาคม 2556]

เทเวศประกันภัย รับมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่และเข็มนคราทรสีทอง

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด [มหาชน] รับมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่และเข็มนคราทรสีทอง จาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่และเข็มนคราทรสีทองดังกล่าว พิจารณามอบให้แก่บริษัทฯ ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตพระนคร เป็นแบบอย่างอันดียิ่งและควรแก่การยกย่องสรรเสริญ [13 ธันวาคม 2556]

เทเวศประกันภัย รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2559 [e-Claim Awards 2016]

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายอริยะ จักรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินไหมทดแทน 2 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2559         “e-Claim Awards 2016” โดยได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน อุดมการณ์ที่ยึดมั่น และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในความพร้อมด้านคุณภาพบริการ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี วันนี้ ” เทเวศประกันภัย  ” จึงเป็น ” บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก” อย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่คุณเชื่อมั่นภายใต้จรรยาบรรณที่คุณไว้วางใจ

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com