เมืองไทยประกันภัย บริษัทชั้นนำของเมืองไทย | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2551 เมืองไทยประกันภัย  ก้าวต่อไปสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศ เป็นบริษัทที่มีความั่นคง  เมืองไทย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาทรวมไปถึงเป็นบริษัท ประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

เมืองไทยประกันภัย   เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน ด้วยพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด มีเอกลักษณ์ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

เมืองไทยประกันภัย มุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มรวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ที่บริษัท เมืองไทย ได้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมที่ เมืองไทยประกัน ได้สร้างสรรค์มุ่งหวังให้เกิดรอยยิ้มขึ้นในใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ส่งผลให้บริษัท เมืองไทยประกันภัย ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำอันดับต้นๆ ในวงการประกันภัย รับประกันได้จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 (2 ปีซ้อน: 2554-2555) ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปีที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บริษัท เมืองไทย ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน…

“เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

วิสัยทัศน์

ผู้นำทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  • เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ โดยการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลกำไร ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ การให้บริการที่เป็นเลิศ และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้าร่วมงานด้วย ในอันดับต้นๆ

 เบอร์เมืองไทยประกันภัย Call Center 1484

สินค้า เมืองไทย

• ประกันรถยนต์เมืองไทย

    • ประกันอุบัติเหตุและ ประกันสุขภาพเมืองไทย

    • เมืองไทย ประกันภัยการเดินทาง

    • ประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน

    • ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

    • ประกันภัยอื่นๆ

 

รางวัลเกียรติยศ  เมืองไทยประกัน

บริษัท เมืองไทย รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ปี 2553

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ในฐานะคณะกรรมการกิจกรรมสังคมและคุณภาพชีวิต หอการค้าไทย จัดกิจกรรมสัมมนา “CSR เชิงสร้างสรรค์  ขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน” แก่ตัวแทนภาคธุรกิจ สมาชิกหอการค้าไทยกว่า 100 คน ซึ่งมีวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ และ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม มีความสุข พร้อมส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เมืองไทยประกันภัย รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่นอันดับ 2 ปี 2554

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี2554 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บมจ.เมืองไทยประกันภัย รับรางวัลโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD,กรรมการและเลขานุการ โครงการฯ ณ อาคารวิทยาการตลาดทุน 2

เมืองไทยประกัน รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 2

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2558  จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 (3 ธันวาคม 2558)

เมืองไทย รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2557”

เมืองไทยประกันภัย: นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เมืองไทยประกันภัย เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีกาบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2557” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมืองไทยประกันภัยดีไหม

เมืองไทยประกันภัยดีไหม…. เมืองไทยประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งติดอันดับ Top 10 ของบริษัทประกันภัยที่นิยมของคนไทย  เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ เมืองไทยประกันภัย จึงมุ่งมั่นที่จะมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมความสนุก สาระ และความบันเทิงอีกมากมาย เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของสมาชิกทุกท่าน โดยสมาชิกเมืองไทยประกันภัยสามารถติดตามข่าวสารได้จากอีเมล หรือนิตยสาร “ปันยิ้ม เติมสุข”

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com