สอบใบขับขี่ ใหม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แบบ 2 ท่อน 1 มีนาคม 2561

ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ แบบใหม่นั้นกรมการขนส่งทางบก มีกฏบังคับใช้ใบรับแพทย์แบบ 2 ท่อน โดยให้ผู้ขอนั้นลงนามร่วมกับแพทย์ เวลาขอใบขับขี่ โดยเริ่มกำหนดบังคับใช้ วันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้ พร้อมทั้งได้กำหนด โรคต้องห้ามไว้ 5 โรคดังนี้

  • โรคเท้าช้าง
  • โรควัณโรค
  • โรคเรื้อน
  • พิษสุราเรื้อรัง
  • โรคติดยาเสพติดให้โทษ

 

 

ทางด้านรองเลขาธิการแพทย์สภา ระบุว่า ได้ออกแบบและบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อ 10 ปี ที่แล้ว แต่บางแห่งยังไม่มีผู่ป่วยรับรองตัวเอง อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยว่า แพทย์สภาได้กำหนดมาตรฐานของใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อออกให้กับผู้ที่มาขอรับบริการตรวจสุขภาพ เพื่อต้องการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้

โดยรายละเอียดในใบรับรองแพทย์ตามมาตรฐานใหม่ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1. ของผู้ขอรับ ใบรับรองแพทย์ สุขภาพกรอกประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารับการผ่าตัด ประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามความเป็นจริง

ส่่วนที่ 2. ของแพทย์รับรองผู้ขอรับการบริการตรวจสุขภาพ ว่า ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต สติฟั่นเฟือน หรืออาการปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของพิษสุราเรื้อรัง ไม่ปรากฏอาการของโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือ ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง

สำหรับในโรคประจำตัวบางกลุ่มนั้น แม้ตามกฏหมายจะยังไม่กำหนดให้เป็นโรคต้องห้ามที่เป็นปัญหากับการขับขี่รถ เช่นโรค ความดันสูง โรคลมชัก ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้วนั้น อาการของโรคเกิดกำเริบในขณะขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายเเรง นายทะเบียนอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนรวม

ส่วนกรณีของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถที่ใช้ใบรับรองแพทย์แบบไม่ได้มาตรฐาน นั้น นายทะเบียนสามารถแจ้งผู้ยื่นคำขอให้ไปดำเนินการขอ ใบรับรองแพทย์ แบบ 2 ท่อน แบบใหม่นี้ให้ถูกต้องก่อนรับดำเนินการ รวมทั้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานสถานพยาบาลในพื้นที่ให้ออกใบรับรองแพทย์ตามแบบที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้คัดกรองผู้ที่มาขอรับใบอนุญาตขับรถได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นต่อไป

 

https://iplaynew.com