ไทยเศรษฐกิจประกันภัย บริษัทประกันภัยที่เป็นของคนไทย

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2485 โดยดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีบริษัทประกันภัย ที่เป็นของคนไทย จึงให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย  ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

โดยในระยะแรกมีหน่วยงานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนเข้าร่วมถือหุ้น ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท ข้าวไทย จำกัด จากนั้นในปี พ.ศ. 2526

บริษัท  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย  มีแผนการแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน จึงได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตให้กับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2529   บริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด ออกไป จึงเหลือแต่การประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย มีทุนจดทะเบียนรวม 1,216,574,437 บาท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์    

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยที่มอบความเชื่อมั่นและคุณภาพในการบริการประกันวินาศภัยให้กับลูกค้า โดยผ่านบุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประกันภัย
 
พันธกิจ 

  • ไทยเศรษฐกิจประกันภัย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
  • สร้างสรรค์กระบวนการที่มีคุณค่า เพื่อให้เกิดการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทได้
  • สร้างสรรค์กิจกรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร และเป็นบริษัทที่มีผู้อยากร่วมงานด้วย
  • ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแด่ลูกค้าและคู่ค้า

จุดเด่นของ ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

ตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี   2546   ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ โดยนำกล้องดิจิตอลเพื่อใช้ในการถ่ายภาพสินไหมรถยนต์ และสามารถจัดส่งภาพจากทั่วประเทศ เข้าสู่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่ติดตั้งระบบสินไหมรถยนต์ SCS-Services Coordinator Systems เพื่อการจัดอะไหล่ และดำเนินการจัดซ่อมอย่างรวดเร็ว

ปี 2551 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการสินไหมรถยนต์ โดยมีการศึกษานำระบบวีดีโอเคลม (V-Claim) มาใช้ถ่ายทำประกอบการตรวจสอบอุบัติเหตุในสถานที่จริง ซึ่งจะทำให้ลูกค้า และคู่กรณีได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ พร้อมกับทำให้การพิจารณาสินไหมของบริษัทฯ  เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด  ด้านการขยายงานการรับประกันภัยรายใหญ่  บริษัทฯ ได้ร่วมรับประกันภัยสนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมกับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เอาประกันภัย

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส  จำกัด (มหาชน) ในการจัดการบริหารความเสี่ยงภัยและจัดหาประกันภัยให้แก่ทรัพย์สินของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้รับประกันภัยงานศูนย์การค้าขนาดใหญ่จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ปี 2552 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ได้รับประกันภัยงานของรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม อาทิเช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2553  บริษัทฯ ได้รับประกันภัยชนิดพิเศษ คือประกันภัยความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence) สำหรับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการประกันภัย รถยนต์ชั้นหนึ่ง GOA (Global Outstanding Assessment) ซึ่งโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าโตโยต้าที่ทำประกันภัย GOA ได้รับการบริการครบวงจร และสิทธิพิเศษด้านประกันภัยรถยนต์

ปี 2555  จากนโยบายรถยนต์คันแรกจากทางรัฐบาลส่งผลให้มีการทำประกันภัยรถยนต์กับอุตสาหกรรมประกันภัยเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยประเภทรถยนต์มากขึ้น

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ได้รับงานประกันวินาศภัยยานพาหนะ ด้วยความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แจ้งอุบัติหตุ โทร. 1352

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com