ไทยไพบูลย์ประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกของคนไทย

ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ไทยไพบูลย์ประกันภัย  เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 80 ปี

         ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง  1,685.8% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2560) )  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท  โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45%

         สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เรามุ่งมั่นสนองตอบความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยปณิธานของการเสริมสร้างความมั่นคง เติมเต็มความมั่นใจ ดั่ง “คู่หูที่แสนดี” Your Finest Partner

ไทยไพบูลย์ประกันภัย  ก่อตั้งเมื่อ  ปี 2472  เป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกของคนไทย

ปี 2511     เข้าร่วม เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต  

ปี 2533     ไทยไพบูลย์ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้าน  เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 200 ล้าน มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 102   ล้าน  ธนาคารทหารไทยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น 10%

ปี 2543 – นำระบบ Policy 400 มาใช้ ทำให้สามารถให้บริการ online ได้ทุกสาขา
            – บริษัทหันมาเน้นการจัดจำหน่ายแก่ตลาดลูกค้ารายย่อย เพื่อรองรับนโยบายการขยาย  ตลาด รายย่อย 
            – บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงสินค้าบางรายการ ให้เป็นกรมธรรม์สำเร็จรูป เพื่อความสะดวกในการขาย  และอำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจของลูกค้าผู้เอาประกัน
            – ประกันไทยไพบูลย์  ได้นำกรมธรรม์ประกันกอล์ฟออกสู่ตลาด โดยผู้เล่นกอล์ฟมีความสะดวกสามารถหาซื้อได้ทั่วไป  เช่น Pro shop ครูฝึกกอล์ฟ ฯลฯ จนปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้นำในการประกันประเภทนี้

            – จากนโยบายการรับประกันที่เป็นมาตรฐานติดต่อกันมาหลายปี   ประกอบกับความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน  เช่น ธนาคารทหารไทย ทำให้บริษัทได้มีส่วนร่วมในการรับงานประกันขนาดใหญ่ของประเทศ  เช่น  การก่อสร้างอุโมงค์รถใต้ดิน โรงงานผลิตน้ำประปา  และโครงการระดับประเทศอีกหลายแห่งจวบจนปัจจุบัน

           – บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย นำระบบ Outsource มาใช้ในการบริหารจัดการบริการต่างๆ ที่บริษัทไม่มีความชำนาญ และขนาดของธุรกิจยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการเอง เช่น การบริหารสินไหมเครือข่ายโรงพยาบาล  การบริการสำรวจภัย  ฯลฯ โดยบริษัทมีระบบการตรวจทานคุณภาพของคู่สัญญาอยู่เป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด  ขณะเดียวกัน การ Outsource ทำให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องประสบปัญหาการลงทุน/ขาดทุน ในเบื้องต้น

ปี 2551     พัฒนาระบบสำนักงานตัวแทนออนไลน์ www.TPBnetwork.com  เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพตัวแทนในการขยายฐานลูกค้า

ปี 2552     เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “ไพบูลย์ประกันภัย” เป็น “ ไทยไพบูลย์ประกันภัย ” เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปี 2553     พัฒนามาตรฐานการบริการของอู่ซ่อมรถในเครือข่าย ด้วยโครงการ Oneder Garage Oneder Servicesเพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านระบบการซ่อมและดูแลรักษารถยนต์ให้เทียบเท่าศูนย์บริการ

ปี 2554     ไทยไพบูลย์ ดำเนินโครงการจัดตั้ง “TPB Help Point” เพื่อเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนด้านการตลาดและรับประกันภัย  รวมทั้งเป็นศูนย์บริการลูกค้าด้านบริการหลังการขาย

ปี 2555  – บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด  แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เมื่อเดือน กรกฎาคม 2555
– เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

จุดเด่นของ  ไทยไพบูลย์ประกันภัย    

 ปี 2556 –  พัฒนาระบบ E-Commerce  ขายประกันภัยออนไลน์ และชำระเบี้ยผ่านระบบ Payment Gateway

             – ไทยไพบูลย์ประกันภัย เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,150 ล้านบาท  เป็น 1,750 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง 45%

 ปี 2557    พัฒนาระบบบริการรับส่งข้อมูลการขาย พร้อมพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบ Online โดยตรงกับบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโบรกเกอร์ และสำนักงานตัวแทนในการขยายตลาดประกันภัย ด้วยจุดขาย ใหม่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว

ปี 2558  – พัฒนาระบบต่ออายุออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและตัวแทน

             –  มอบบริการเสริมช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย TPB ICE Line สำหรับลูกค้าประกันรถยนต์ชั้น 1 และ TLG2+/3+

ปี 2559  – เปิดบริการผ่อนชำระประกันรถยนต์ชั้น 1 ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน

             – เปิดตัวแผนประกันสรรพภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย “TPB บ้านรักษ์สุข” และแผนประกันรถยนต์สำหรับผู้ขับขี่อายุ 35 ปีขึ้นไป “TPB 2พลัส 35แซ่บเวอร์”

ปี 2560  – พัฒนาโมบายแอพเพื่อเป็นเครื่องมือขายสำหรับตัวแทนผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตชื่อ “TPB D-Smart”

             – เปิดตัวแผนประกันสรรพภัยสำหรับธุรกิจขนาดย่อม “TPB SME Care”

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไทยไพบูลย์ประกันภัย  ได้ให้บริการด้วยความซื่อตรงและยุติธรรม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมา และเพื่อให้เกิดความสะดวกตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า พัฒนารูปแบบการบริการใหม่ๆ

เพราะบริษัทฯ ได้คัดสรรตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถ มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. รวมถึงมีความรู้ด้านการประกันภัย ด้านการขาย การให้บริการลูกค้า ด้านเทคนิคการขาย กลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความจริงใจที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com