อาคเนย์ประกันภัย -The South East Insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2489  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ม 1 ล้านบาท โดยชื่อ “อาคเนย์” มีที่มาจากหนึ่งในหุ้นส่วน คือ คุณพยัพ ศรีกาญจนา ซึ่งเดิม มีกิจการค้า ชื่อว่า “บริษัท อาคเนย์ จำกัด” จึงใช้ชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า The South East Insurance Company Limited  โดยมีคณะผู้ก่อตั้งบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่

 1. หลวงดำรงดุริตเรข
 2. พระยาปรีชานุสาสน์
 3. นายรองสนิท โชติกเสถียร
 4. หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล
 5. พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล
 6. นายพยัพ ศรีกาญจนา
 7. นายเทียน เหลียวรักวงศ์

สำหรับดวงตราสัญลักษณ์ของ ประกันอาคเนย์ นั้น ใช้ตราพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ ประเทศไทย คำว่า “อรุณ” สะท้อนความสว่างไสวแห่งการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นที่มาของการนำรูปแบบพระปรางค์วัดอรุณฯ มาเป็นตราสัญลักษณ์ ตั้งแต่เริ่มแรก จวบจนปัจจุบัน

ปณิธานของอาคเนย์ โดยหลวงดำรงดุริตเรข   

“…ธุรกิจประกันภัย โดยบริษัท อาคเนย์ จะต้องเป็นธุรกิจที่นำมาซึ่งกำไรอันชอบธรรมเท่านั้น”

พันธกิจ อาคเนย์ประกันภัย

 • มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาบุคลาก รให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม ปรับตัวทันต่อธุรกิจ และให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย
 • ร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีบริการที่ดี ครอบคลุมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุด
 • สรรค์สร้างนวัตกรรมในการให้บริการและบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ บริการ
 • เพิ่มมูลค่าองค์กรเพื่อให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

คำนิยม ประกันอาคเนย์

บริการด้วยจิตผูกมิตรด้วยการให้ (Service Mind)

 • ให้เกียรติผู้อื่น
 • ให้ความใส่ใจต่อผู้อื่นเสมือนหนึ่งตนเอง

สร้างสรรค์ ปรับตัว เรียนรู้ คู่คุณธรรม

 • มีทัศนคติ และมุมมองในเชิงสร้างสรรค์
 • เพิ่มคุณค่าให้ตนเองด้วยการเรียนรู้ พัฒนาและปรับตัวให้ดีขึ้น ตลอดเวลา
 • ซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ถ่อมตน

มีวินัย รับผิดชอบ กล้าตัดสินใจบนความถูกต้องและชอบธรรม

 • สร้างอุปนิสัยแห่งความมีระเบียบวินัยที่ถูกต้อง

สงวนจุดร่วม ผสานจุดต่าง (Synergy)

 • เชื่อมั่นในทีมงานและเพื่อนร่วมงาน

รักอาคเนย์ (Loyalty)

 • รักและเชื่อมั่นในองค์กร
 • ให้ความสำนึกต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 • มุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน อดกลั้น เพื่อความสำเร็จ

ศูนย์ดูแลลูกค้า อาคเนย์ประกันภัย โทร 1726

บริการของเรา

          – อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์

          – ประกันภัยรถจักรยานยนต์

          – ประกันภัยรถจักรยานยนต์

          – ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

          – ประกันภัยโรคมะเร็ง

         – ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

         – ประกันอัคคีภัย

         – ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ


จุดเด่น  อาคเนย์ประกันภัย

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2493 อาคเนย์ประกันภัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์ แต่ต่อมาได้แยกกิจการออกจากกัน ตามพระราชบัญญัติการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยแยกการดำเนินกิจการประกันวินาศภัยออกจากกิจการประกันชีวิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 ในชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย 2000 จำกัด และต่อมาได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาคเนย์ประกันภัย  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นมา

ความมั่นคงของ ประกันอาคเนย์

ปัจจุบัน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มากกว่าที่กฎหมายกำหนดมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 12,874 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีอัตราเงินกองทุนเกินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กำหนดสูงถึง 794 ล้านบาท ให้บริการครอบ คลุม 75 สาขา ทั่วประเทศจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของอาคเนย์ฯ ทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง อบอุ่นและมั่นคงตลอดไป

รางวัลเกียรติยศ

อาคเนย์ประกันภัย บริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 ,ปี 2550 และปี 2553  จากกรมการประกันภัย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในปัจจุบันติดต่อกัน 3 ปี โดยมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์พิจารณาดังนี้ คือ

 • มีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับสูง
 • พัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 • ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ คืนกำไรสู่สังคม
 • มีบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

อาคเนย์ประกันภัยดีไหม

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของ บริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป ( TCC GROUP ) ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดย   คุณเจริญ  สิริวัฒนภักดี   เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางด้าน การเงิน ชั้นนำของประเทศไทย  ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มมากกว่า  200 บริษัท  ประกอบด้วย 5 สายธุรกิจหลัก อันได้แก่

1.สายธุรกิจเครื่องดื่ม
มีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มตราช้าง เป็นบริษัทแม่

2.สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าและสินค้าอุปโภคบริโภค
มีบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่

3.สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีบริษัท ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์ จำกัด กลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล โรงแรมพลาซ่า แอทธินี และพันธุ์ทิพย์พลาซ่า

4.สายธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร 
มีบริษัท ทีซีซี อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด เป็นบริษัทแม่ ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมน้ำตาล และการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ

5.สายธุรกิจบริการทางเงิน
ได้แก่ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน โดยมีบริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด เป็นบริษัทแม่ ประกอบด้วย บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของ  กลุ่มทีซีซี  ผสานกับประสิทธิภาพในการบริหารงานที่ตั้งมั่นอยู่บน  เสถียรภาพ
ความมั่นคงทางการเงิน ยึดมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัยและสร้างสรรค์รูปแบบประกันภัยที่เน้น
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ จึงมั่นใจได้ว่า อาคเนย์ประกันภัย สามารถสร้างหลักประกันความคุ้มครองทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยได้อย่างมั่นคงตลอดไป

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com