เอราวัณประกันภัย-Erawan Insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

เอราวัณประกันภัย

เอราวัณประกันภัย  ได้จดทะเบียนตามประมวลกฤหมายแพ่ง และพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลประเภท “บริษัทจำกัด”  ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2525  ทะเบียนบริษัทฯ เลขที่ 3394/2525 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 315 ล้านบาท และได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 0107555000422 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  ภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535  ขอบข่ายการประกอบธุรกิจทั้งด้านการรับประกันภัยรถยนต์  การประกันอัคคีภัย  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
ปัจจุบัน เอราวัณประกันภัย มีทุนจดทะเบียน 570 ล้านบาท

นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน


ตลอดระยะเวลาการบริหารงานกว่า 25 ปีที่ผ่านมา บริษัท เอราวัณประกันภัย มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยทุกรูปแบบ เพื่อปรับทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพยายามลดตันทุนที่ไม่จำเป็นของบริษัทฯ การปรับบทบาทศูนย์บริการในต่างจังหวัด ให้มีความพร้อมในด้านบริการ โดยมุ่งเน้นการรักษาส่วนแบ่งการตลาด ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ นอกจากนั้น เอราวัณประกันภัย ยังคงเน้นการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการออกกรมธรรม์ โดยนำระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาใช้ในสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการให้มีความแข็งแกร่ง ยิ่งขึ้น

บริษัท เอราวัณประกันภัย ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการปรับปรุงระบบการทำงาน และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2545 บริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัย ทั้งที่มีอยู่เดิม และที่ประกาศใหม่ ให้มีเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า เอราวัณประกันภัย ยังมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการขายกรมธรรม์ผ่านตัวแทน ประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา

เอราวัณประกันภัย โทร 0-2224-0056

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การประกันอัคคีภัย ภัยเบ็ตเตล็ด และภัยทางทะเล
เอราวัณประกันภัย รับประกันตามเงื่อนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่ละประเภท
2. การประกันภัยรถยนต์
เป็นการรับประกันความเสี่ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองการสูญหายและความเสียหายของตัวรถ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ เช่น การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา โดยแบ่งออกเป็น
2.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
2.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ผลงาน  เอราวัณประกันภัย

ตลอดระยะเวลาที่ บริษัท เอราวัณประกันภัย ได้เปิดดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันนั้น  บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากร  ตลอดจนปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น  จนทำให้ เอราวัณประกันภัย ได้รับเกียรติและความไว้วางใจในการใช้บริการด้านการประกันภัยจากสถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา รวมถึงบริษัทฯ ชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น
          • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
          • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
          • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
          • บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
          • บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
          • บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
          • บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
          • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ลีส จำกัด
          • บริษัท ลิสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
          • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com