บริษัท ไทยวิวัฒน์ Thaivivat Insurance | ข้อมูลบริษัทประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ไทยวิวัฒน์  ก่อตั้งเมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ได้รับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ภายใต้เจตนารมณ์ของผู้เริ่มก่อตั้งที่ตระหนักว่า ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและความผาสุขของสังคมไทย

วิสัยทัศน์

เป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนไทย ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการมากที่สุด

พันธกิจ

  • พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุ้มค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี่ยงภัย และบรรเทาความเสียหายของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
  • พัฒนาการบริการให้ได้มาตรฐานที่ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
 ประกันไทยวิวัฒน์ โทร. 1231

บริษัทประกันภัย  ไทยวิวัฒน์

พ.ศ. 2494 – 2500

ประกันภัยไทยวิวัฒน์  เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีสำนักงานแห่งแรกในกรุงเทพฯ ใช้เป็นสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร บี. เอ็ล. ฮั้ว บริเวณสี่แยกวัดตึก ซึ่งในช่วงเริ่มแรก จะรับประกันภัยเฉพาะงานอัคคีภัยและภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

พ.ศ. 2501 – 2510
 
บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ สุจริต เป็นธรรม จนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแก่ประชาชน ด้วยปริมาณงานที่ขยายตัวอย่างมาก ทำให้  ประกันไทยวิวัฒน์  เติบโตต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย

พ.ศ. 2511 – 2520
 
จากแผนงานที่ต้องการเปิดแผนกประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ทำให้ในปี พ.ศ. 2517 ตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ตึกทินกร บริเวณถนนสุรวงศ์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง และสะดวกสบายในการให้บริการ เป็นช่วงที่เติบโต ทั้งด้านการประกันภัยและการลงทุนอย่างมาก
 
พ.ศ. 2521 – 2530
 
เพื่อประสิทธิภาพและความเป็นสากล  ไทยวิวัฒน์  จึงพัฒนาขีดความสามารถด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกิจการ โดยในปี พ.ศ. 2523 ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับประกันภัยและในปี พ.ศ. 2527 ได้นำระบบวิทยุสื่อสารมาประยุกต์ใช้ ในการให้บริการของประกันภัยรถยนต์ พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ราชบุรี สระบุรี และนครราชสีมา

จุดเด่นของ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

พ.ศ. 2541 – 2550
 
ปิติยินดีกับโอกาสครบรอบ 50 ปี ด้วยการทุ่มเทงบประมาณเพื่อคืนกำไรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ และตอบแทนคุณแก่สังคมไทย โดยนำเสนอความแปลกใหม่ให้แก่ผู้ทำประกันภัยในรูปแบบของสิทธิประโยชน์ด้วยโครงการ “Thaivivat Privileged Program” ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยตั้งเป็นกองทุน “50 ปีประกันภัยไทยวิวัฒน์” ร่วมกับมูลนิธิโรคมะเร็ง และก่อตั้ง “มูลนิธิ ไทยวิวัฒน์ ” เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกมากมาย
 
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
ประกันไทยวิวัฒน์ พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งที่ให้ความคุ้มค่า และสร้างความอบอุ่นใจด้วยระบบ”Thaivivat Smart Solution”ที่นำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในการติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการให้บริการ เสริมด้วยระบบ Mobile Tracking ที่ส่งพิกัดตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ทราบถึงจุดเกิดอุบัติเหตุหรือจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ และการให้บริการเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ในการให้ความช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์ ในปี พ.ศ.2553 บริษัท ไทยวิวัฒน์ ได้สร้างนวัตกรรมบัตรเครดิตประกันสุขภาพ ที่สามารถรูดจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
รางวัลเกีรติยศ  ประกันไทยวิวัฒน์
พ.ศ. 2531 – 2540
 
ด้วยความทุ่มเททำงานกลายเป็นความภาคภูมิใจที่  ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ได้รับ “รางวัล HI-TECH Award ด้านการบริการ” ในปี พ.ศ. 2532 และนำบริษัท ไทยวิวัฒน์ แปรรูปเป็นองค์กรมหาชนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 พร้อมทั้งย้ายสำนักงานใหญ่มายัง อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ บริเวณถนนดินแดงในปีถัดมา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  ไทยวิวัฒน์

การประกันภัยอัคคีภัย

เป็นการประกันภัยความเสียหาย อันเกิดจากไฟไหม้ คุ้มครองภัย ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน โดยให้ความ คุ้มครองตัวอาคารบ้านเรือนและ สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งทรัพย์สิน ที่อยู่ในอาคาร

ไทยวิวัฒน์ประกันภัยรถยนต์

เป็นการประกันภัยความเสียหาย อันเกิดจากการใช้รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ เช่น การสูญหาย การบุบสลาย และความเสียหายที่รถยนต์ก่อให้ เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก

การประกันภัยขนส่งสินค้า

เป็นการประกันความเสี่ยงหรือ ความสูญเสียแก่ทรัพย์สินที่เอา ประกันภัยระหว่างขนส่งทั้งทาง ทะเล ทางบก รวมถึงทางอากาศ ตลอดเส้นทางการขนส่งตามที่ กำหนดในกรมธรรม์

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เป็นการประกันภัยความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยอื่นๆนอกจาก ประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยขน ส่งสินค้า ประกันภัยรถยนต์ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยวิวัฒน์ประกันสุขภาพ ทั้งในและ ต่างประเทศ

การรับประกันภัยต่อ

นอกเหนือจากการรับประกันภัย โดยตรงจากลูกค้าทั่วไปแล้วนั้น ไทยวิวัฒน์  ยังทำการรับประกันภัย ต่อจากบริษัทผู้รับประกันภัยอื่น ในธุรกิจด้วย โดยที่ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกบริษัทที่มีมาตรฐาน และพิจารณาการรับประกันภัย ที่ใกล้เคียงกัน

แนะนำข้อมูลโดยiplaynew.com